Dementie is een toenemend maatschappelijk probleem. Het persoonlijk leed is groot en naasten ervaren veel machteloosheid en zorgen. Daarnaast brengt de ziekte hoge kosten met zich mee.

In 2015 waren er mondiaal 46.8 miljoen mensen met dementie. De verwachting is dat dit aantal in 2030 is gegroeid naar 74,7 miljoen en in 2050 naar 131,5 miljoen. (bron: World Alzheimer Report 2015).

Dementie wordt met de toenemende vergrijzing doodsoorzaak nummer 1 en is de op een na duurste ziekte in Nederland (bron: RIVM). Gelet op de maatschappelijke urgentie heeft de Nederlandse regering een ‘deltaplan dementie’ in het leven geroepen.

In 2019 zijn er in Nederland ongeveer 320.000 mantelzorgers voor mensen met dementie. Een groot deel daarvan zorgt iedere dag voor hun naaste. De belasting voor de mantelzorger is hoog. Ongeveer 52% voelt zich tamelijk tot zwaar belast met als mogelijk gevolg een burn-out, depressie, sociaal isolement en eenzaamheid (bron: Alzheimer Nederland).

In Noord-Brabant is het streven om alle gemeenten toe te laten groeien naar Dementie Vriendelijk Gemeenschappen (www.dementievriendelijk.nl)

Bekend is dat mensen met dementie baat kunnen hebben bij buitenactiviteiten en zelfs praten over de natuur roept bij hen vaak al veel positieve herinneringen op. Het effect daarvan kan worden versterkt door ervoor te zorgen dat natuuractiviteiten aansluiten bij iemands persoonlijke voorkeur. In het project Natuur en Dementie; Ontwikkeling van een persoonsgerichte benadering, is daartoe een handige beslisboom ontwikkeld (zie: Denkbeeld 1-2018).

Inmiddels is veel onderzoek verricht, mede door of in opdracht van NFH, naar groen rond zorginstellingen, de zogenaamde beleeftuinen. Dit heeft geresulteerd in instrumenten waarmee een groenontwerp gemaakt kan worden voor tuinen voor mensen met dementie. Op basis van onderzoek zijn er adviezen gemaakt over het gebruik van beleeftuinen door mensen met dementie, hun familieleden en professionele zorgverleners, niet alleen rond zorginstellingen, maar ook voor andere groenzones.

Project Natuur en Dementie

Wat doet NFH?

Inzet van de NFH is de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun zorgverleners te bevorderen of te behouden met natuur/groen  als inzet. Tot nu toe zijn de meeste NFH activiteiten op het vlak van dementie en natuur uitgevoerd in Nederland, maar we willen onze ervaring en kennis ook in andere landen inzetten.

NFH initieert onderzoeksactiviteiten op het vlak van dementie en groen. Er is bijvoorbeeld literatuuronderzoek verricht naar de relatie tussen een groene omgeving en de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Bij de uitvoering van onderzoek werkt de NFH samen met Hogescholen en Universiteiten, zoals Fontys Hogeschool HRM & Toegepaste Psychologie, HAS, Radboud UMC, VU en TuE. Samenwerking kan bestaan uit het gezamenlijk verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het begeleiden van studenten.

NFH ondersteunt ook lokale of regionale initiatieven. Een belangrijke NHF activiteit is en blijft het helpen creëren van beleeftuinen bij zorginstellingen en in wijken. NFH zet in op het creëren van een groen-blauwe dooradering in stedelijke gebieden en dorpen die mede kan worden gebruikt voor kwetsbare ouderen.

Wat werkwijze betreft streeft de NFH naar verbinding van zorg- en groenprofessionals en ook kennisinstellingen en lokale overheden om kennis en ervaringen te delen. Hiertoe organiseert NFH Werk Inspiratie Sessies en andere bijeenkomsten.

NFH zal ook het gebruik van de bovengenoemde Natuur & Dementie beslisboom bevorderen.

Zie ook:

Dementie-en-natuur-presentatie

Reconnecting to nature vital for mental health and health care

NAHF genomineerd voor prestigieuze International Dementia Awards 2015

Bezoek aan de beleeftuin van het Parkhuis te Dordrecht

Hoe draagt groen bij aan de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen?

Dementia Green Care Handbook

Studiedagen ‘Anders kijken naar Dementie’

Dementievriendelijke inspiratiegids Groen in de Buurt

Kennissessie Natuur en dementie

Natuur en dementie

Natuur en jonge mensen met dementie