Definitieve_logo_NFH-01Missie/doel 

De stichting Nature For Health (NFH), opgericht in 2013, heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van het leven en de leefomgeving door het verbinden van gezondheid en natuur. De stichting is een non-profit organisatie.

Wij zijn ervan overtuigd dat de natuur en natuurlijke interventies ons helpen om de kwaliteit van leven te verhogen, onze gezondheid en gezondheidszorg te versterken en tegelijkertijd de zorgkosten te verlagen. We nemen initiatieven op zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau.

NFH biedt wetenschappers, ondernemers, overheden, zorginstellingen en bewonersinitiatieven een platform om praktische en wetenschappelijke kennis en ervaringen bij elkaar te brengen. En om deze kennis door te vertalen naar nieuwe multidisciplinaire toepassingen, die bijdragen aan social innovation.

We denken vanuit het concept ‘positieve gezondheid’ en moedigen een nieuwe paradigma aan in de gezondheidszorg en het overheidsbeleid. Een paradigma waarin de betekenis van natuur en groen meer in het centrum staat als het gaat om gezondheid en gezondheidszorg.

NFH verbindt wetenschap en ondernemerschap, om zo evidence based markt- en verdienmodellen op het vlak van natuur en gezondheid te (helpen) ontwikkelen, die zowel de kwaliteit van leven verhogen als de zorgkosten verlagen.

We hebben grote ambities

In de periode 2019-2022 hadden we de focus vooral op vier inhoudelijke thema’s en op het bevorderen van ontmoetingen en uitwisseling van kennis, ervaring en inspiratie. Die thema’s zijn weergegeven in het NFH business plan 2019 – 2022.

We willen een inspirerend platform en forum zijn voor ieder die zich betrokken voelt bij onze missie: het bij elkaar brengen van natuur en gezondheid. Daarvoor organiseren en faciliteren we bijeenkomsten, en ondersteunen we de realisering van zogenoemde landingsplaatsen op het vlak van gezondheid en natuur.

In 2022 heeft de Council van Nature For Health het volgende besloten (en in 2023 herbevestigd):

  1. We reflecteren op de nieuwe strategie, thematische focus en primaire doelgroepen van Nature For Health, waarbij we onder meer betrekken de concepten van Helende landschappen, Gezonde groene leefomgeving en Natuurlijk gezonder. Deze concepten zijn mede-richtinggevend in de uitvoering van het voornoemd business plan;
  2.  We verlengen de geldigheidduur van het NFH Business Plan (beleidsplan / mid term strategie) van 2019 – 2022 tot eind 2024, omdat we voldoende tijd willen nemen om het proces naar een nieuw beleidsplan/ midterm strategie zo interactief mogelijk te laten zijn. De onder 2 genoemde concepten worden betrokken bij de uitvoering van het NFH strategisch beleid. In het kader van het ontwikkelen van het nieuwe beleidsplan wordt vooral gekeken naar de focus en niche van NFH, de primaire doelgroepen en de formulering van de nieuwe prioritaire thema’s.

Here you will find information about Nature For Health in English.

Hier vindt u de meest recente NFH statuten, gewijzigd in april 2019.

En hier ons NFH business plan 2019 – 2022, uitgebreid tot 2024.

Hier kunt u het NFH jaarverslag 2022 lezen en hier het financiële jaarverslag 2022.
Hier kunt u het NFH jaarverslag 2021 lezen en hier het financiële jaarverslag 2021.
Hier kun u het NFH jaarverslag 2020 lezen en hier en hier het financiële jaarverslag 2020.
Hier zijn de  jaarverslagen 2017 en 2018  te vinden. En hier de financiële jaarverslagen 2017 en 2018.
Het jaarverslag over het jaar 2019 is hier te vinden, en het financiële jaarverslag 2019 hier.

Beloningsbeleid

De NFH statuten beschrijven het NFH beloningsbeleid in artikel 3, lid 5:

“Alle Councilleden kunnen een vergoeding krijgen voor de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt voor de uitoefening van hun functie en die vooraf zijn goedgekeurd door de Council en/of de Managing Director. De Council kan een of meer Councilleden vacatiegelden toekennen als beloning. Voor zover niet in strijd met het hebben van een Algemeen Nut Beogende Instelling status van de stichting is het mogelijk dat leden van de Council met een “executive function” een beloning voor hun werkzaamheden ontvangen. “

De eventuele vergoedingen en beloningen worden in de jaarrekeningen opgenomen.

———————————————————————————————————

Wilt u vanuit uw werk of als vrijwilliger bijdragen aan de doelstellingen van de stichting? We zoeken naar een brede diversiteit, waarin iedereen vanuit zijn eigen talenten, kennis of kunde bijdraagt. U bent van harte welkom. Neem contact op via  info@nfhfoundation.com