Op dit moment zijn er in Nederland ruim 260.000 mensen met dementie. Dit aantal zal de komende jaren sterk toenemen. Daarover is helaas geen twijfel. Een steeds grotere groep mensen is er inmiddels van overtuigd dat de nabijheid van groen en natuur een heilzaam en ontspannend effect hebben op mensen met dementie; het stimuleert de zintuigen, bevordert het bewustzijn van de wereld om hen heen en kan het oriëntatievermogen versterken.

Binnen het project Natuur en Dementie van onze stichting zijn de afgelopen periode meerdere onderzoeken verricht, waarvan zowel de onderzoekers als de werkgroep graag de resultaten wil delen met de betrokken zorginstellingen die hun medewerking hebben verleend. Daarnaast willen we laten zien welke beweging we op gang gebracht hebben en welke resultaten tot nu toe al gerealiseerd zijn. Hiertoe organiseren we op 16 juni aanstaande een ‘Natuur en Dementie kennissessie’.

Met de inzichten verkregen uit de onderzoeksresultaten willen we deze ontwikkelingen vervolgens verder versterken, daadwerkelijk invulling geven aan het thema groen en gezondheid dat inmiddels op zoveel agenda’s prijkt! Zo hebben we met deze onderzoeken al iets geleerd over de inrichting en het gebruik van groen, we hebben nagedacht over hoe we de natuur en groen in kunnen zetten als ‘medicijn’ bij onbegrepen gedrag. De interventies zijn getest, maar zullen verder doorontwikkeld moeten worden. Daar is een brede beweging voor nodig. Alleen zo komen we tot effectieve en betaalbare zorginnovaties!

Sinds de start van de eerste onderzoeken hebben we met elkaar afgesproken, dat we met iedereen die bij het project natuur en dementie betrokken is, eens in de drie weken een dag op dezelfde locatie werken (MCSI). We hebben dat Dementie Werkdagen genoemd (DWD). Ieder werkt voor zichzelf, maar die dag is er volop kans om elkaar te ontmoeten, even iets te vragen of te vertellen en om elkaar verder te helpen als de voortgang van het onderzoek even stagneert. Op het midden van deze dag, komen we allemaal bijeen, vertellen we elkaar wat de voortgang is en behandelen we eventueel een aantal themapunten. Wat we van te voren zelf niet eens hadden kunnen voorzien is het effect van deze werkwijze. Hier komt ontzettend veel kennis bijeen en dat levert weer nieuwe kennis op. Bovendien komen de praktijk (zorginstellingen en ondernemers) en de theorie (wetenschappelijk onderzoek, onderwijsinstellingen) hier heel dicht bij elkaar. Dit helpt bij de zoektocht van de NAHF naar cross-overs tussen groen en gezondheid en tussen wetenschap en praktische toepassing. Door alle aanwezigen wordt deze werkwijze als bijzonder waardevol ervaren. Het is een open groep en ook andere partijen die bezig zijn met groen en zorg voor mensen met dementie zijn van harte welkom om op deze dagen aanwezig te zijn.

Bent u geïnteresseerd in de toegevoegde waarde van de inzet van groen voor mensen met dementie? Wilt ook meedoen in deze beweging? Dan mag u de kennissessie op 16 juni eigenlijk niet missen. Traditioneel zijn medewerkers in de zorg, van hoog tot laag, vooral intern gericht (zorg verlenen doe je immers binnen); door de blik naar buiten te richten doe je niet alleen iets bijzonders maar voeg je direct iets toe. De onderzoeksresultaten zullen het buikgevoel dat groen effect heeft bevestigen.

Maar met die resultaten alleen zijn we er dus nog niet. Juist dan moet er nog veel gebeuren en daar hebben we alle betrokkenen en expertise voor nodig: zorginstellingen, overheden, verzekeraars. Hoe breder de beweging hoe meer we kunnen toepassen, testen en leren met als uiteindelijk doel nieuwe en betaalbare zorgoplossingen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Naast de presentaties is er volop ruimte om met elkaar de dialoog aan te gaan. En misschien wilt u in het vervolg ook samenwerken op de DWD?

De line up

  • Meeke van Dal, Hogeschool voor kunst en economie. Hoe creëer je draagvlak voor natuur en dementie bij de mensen met dementie en bij mantelzorgers? Welke wijze van communicatie en inzet van communicatiemiddelen is daarbij nodig?
  • Sarah de Fretes, Fontys Hogeschool, toegepaste psychologie: Bevorderende en belemmerende factoren voor het gebruik van een beleeftuin door mensen met dementie
  • Joop van Hezik, directeur van de NAHF: Natuur en dementie als beweging
  • Ellen Hölzken, Fontys Hogeschool, toegepaste psychologie: Bevorderende en belemmerende factoren voor het gebruik van een beleeftuin door zorgmedewerkers
  • Ben Janssen, projectleider Natuur en Dementie. Stand van zaken van het project, hoe verder?
  • Namirte Stevens, Sanne Janssen en Jasper van der Zanden, HAS. Inrichting van een wijk, speciaal gericht op ouderen met dementie.
  • Deliane van Vliet, UKON en Iris Hendrix, VUmc: 1. Een checklist om na te gaan, wat iemand met dementie aanspreekt in de natuur
 Een pilot van een interventie om gedragsproblematiek hanteerbaar te maken in een natuuromgeving

Meld je aan via jasperina@nahf.nl, deelname is kosteloos.