Rachel Lauwerijssen, PhD onderzoeker aan de Universiteit van Manchester.

Introductie

Vergrijzing en klimaatverandering zijn twee belangrijke uitdagingen waarmee steden wereldwijd worden geconfronteerd. In Nederland, de ruimtelijke ordening en het klimaatbeleid hebben tot op heden weinig gedaan om de negatieve effecten van klimaatverandering op ouderen te erken-nen. Een mogelijke oplossing om inwoners van steden beter te beschermen tegen de risico’s van klimaatverandering, is door te investeren in groen. Mensen verschillen in hoe men de buurt en de stad, het groen en het klimaat waarderen en ervaren. Vandaar dat beleidsmakers, planners en onderzoekers voor een uitdaging staan om de ruimtelijke ordening, het beleid en de leef-baarheid van mensen in steden te verbeteren en te waarborgen. Hoe ouderen zich aanpassen aan veranderingen in de directe leefomgeving in Nederland blijft onduidelijk.

Focus en methoden van onderzoek

Het proefschrift onderzoekt de mate waarin het sociale leven in de buurt, het groen en het klimaat de leefbaarheid beïnvloeden. De methoden die gebruikt zijn voor dit onderzoek zijn mondelinge levensgeschiedenis interviews met oudere mensen, en een analyse van de perspectieven van beleidsmakers en mensen in de praktijk met betrekking tot klimaatverandering, leefbaarheid en bestuurlijke, evenals organisatorische processen.

Belangrijkste bevindingen

De belangrijkste bevindingen suggereren dat groene ruimte het sociale leven, plaatsgebondenheid en klimaatervaringen faciliteert en dat er multifunctionele en intergenerationele ruimten moeten worden gepland en ontworpen die de behoeften van mensen in alle levensfasen ondersteunen. Sociale leven in de buurt, het hebben van een tuin en de aanwezigheid lokaal groen zijn belangrijke indicatoren voor de leefbaarheid van mensen.

Aanbevelingen

Wetend dat lokaal groen een belangrijke functie heeft voor de leefbaarheid van mensen en klimaatadaptie, is het aanbevolen om de aanwezigheid van lokaal groen in beleidstukken vast te leggen. Het is ook aan te bevelen om buurten en wijken te ontwerpen en te plannen voor oudere mensen omdat andere kwetsbare groepen, zoals kinderen en mensen met een beperking, daar ook van profiteren. Maatregelen zijn bijvoorbeeld; belichte straten, voldoende bankjes en afvalbakken, lokaal groen, gelijke stoepen en verkeer remmende zones. Percepties en ervaringen op lokaal niveau van gemeenschappen, op het gebied van het sociale leven in de buurt, groene ruimten en het klimaat kunnen van belang zijn om de openbare ruimte te beschermen en zijn van toegevoegde waarde voor lokale autoriteiten om leefbare steden te ontwikkelen.

Meer info?

Voor meer informatie, neem graag contact op met Dr. Rachel Lauwerijssen, via info@nfhfoundation.com