Tilburg, 8 September 2021. Bericht van IVN en Nature For Health.

Met een goed bezochte en inspirerende kick-off bijeenkomst kreeg het initiatief De Groene GGZ gisteren een prachtige start.

Vertegenwoordigers van veertien GGZ-instellingen, Groene Voorlopers in de Groene GGZ, informeerden elkaar over vergroeningsinitiatieven en wisselden ideeën uit voor nieuwe stappen in het vergroeningsproces.

De ideeën en suggesties omvatten onderwerpen als het actief betrekken van mensen in de omgeving van GGZ-terreinen bij het vergroenen van terreinen, het enthousiasmeren van GGZ behandelaars en begeleiders om vaker naar buiten te gaan met cliënten, het meer biodivers en klimaatvriendelijk maken van gebouwen en terreinen die ingezet worden in de behandeling. Tevens werd aangegeven dat het erg belangrijk is dat zorgverzekeraars en overheden het proces actief ondersteunen en barrières wegnemen.  

Het “Recept voor Groene GGZ”, opgesteld door IVN en Nature For Health, werd breed ondersteund. De basis-ingrediënten van het Recept zijn inspiratiesessies met betrokken GGZ instellingen en het uitvoeren van een GroenBlauwScan, met nadruk op wat er al is en wat er voor vergroeningspotenties zijn.  

Concrete suggesties vanuit GGZ-instellingen voor acties op de korte termijn zijn onder meer:

 • Bijeenbrengen van inspiratievoorbeelden, best practices, maar ook “briljante mislukkingen”
 • Actielijst van mogelijke concrete vergroeningsmogelijkheden
 • Vaststellen van het streefbeeld voor de Groene GGZ, waaronder de inzet op sociaal groen, het percentage  behandelingen in het groen, en het toenemen van de oppervlakte aan biodiverse GGZ terreinen;
 • Gesprekken met zorgverzekeraars en rijksoverheid en het opzetten van themagroepen, onder meer over stakeholder betrokkenheid, het betrekken van cliënten en de financiering van Groene GGZ activiteiten.

Op basis van de uitkomst van de kick-off bijeenkomst wordt een plan van aanpak opgesteld, dat onder meer wordt neergelegd bij de rijksoverheid. De Groene GGZ wordt verder besproken tijdens het Congres Natuur en Mentale Gezondheid (30 September 2021) en Congres Duurzame Zorg (7 oktober 2021).

De Groene GGZ is een initiatief van Nature For Health en IVN, in samenwerking met Green Mental Health & de Buitenpsychologen, en de 14 groene voorlopers in de GGZ.

Noot voor de redactie:

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Rob Wolters, executive Nature For Health (via info@nfhfoundation.com) en/of Renske Visscher, directeur IVN (via r.visscher@ivn.nl)

De geselecteerde Groene Voorlopers in de GGZ zijn, in willekeurige volgorde:

 • Mondriaan GGZ, Limburg
 • Dimence Groep, Overijssel – Gelderland
 • Epos, Overijssel
 • Urtica De Vijfsprong, Gelderland
 • GGZ Oost Brabant, Noord-Brabant
 • GGzE (Eindhoven), Noord-Brabant
 • Oh my Mood, Limburg, Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht
 • GGZ Drenthe, Drenthe 
 • Stichting Somnium, Limburg
 • Vincent van Gogh, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland
 • GGZ Breburg en Centrum Frits, Noord-Brabant
 • Altrecht, Utrecht
 • ProPersona, Gelderland
 • Lentis – Leefstijl, Groningen.

De instellingen tezamen hebben aan oppervlakte aan terreinen ter grootte van een gemiddeld Nationaal Park in Nederland. Ook vertegenwoordigen de instellingen bijna 20.000 medewerkers en verlenen zij zorg aan ongeveer 150.000 cliënten.