Groen in en om ziekenhuizen krijgt steeds meer aandacht. Afgelopen woensdag legden ziekenhuisbestuurder Marcel Visser en wethouder Mario Jacobs de eerste steen bij een van de drie compleet nieuw ingerichte (binnen)tuinen op de locatie St. Elisabeth Ziekenhuis. Zie krantenartikel. De eerste drie tuinen zijn een eerste stap van een nieuw, veelomvattend groenplan van het ziekenhuis in samenwerking met Van Helvoirt Groenprojecten en Équipe Amsterdam.

2014-12-17 12.22.23

De basisgedachte die ten grondslag ligt aan de herinrichting van de buitenruimte is dat groen bijdraagt aan de gezondheid en het welbevinden van mensen. Dit geldt zowel voor patiënten, als voor bezoekers, vrijwilligers en personeel in het ziekenhuis. Om die reden is er een Groenteam+ geformeerd, bestaande uit een vertegenwoordiging van

  • de Cliëntenraad
  • Artsen- en verplegend personeel
  • het MKB, de facilitaire dienst, etc.
  • de Raad van Bestuur
  • en het ontwerp team bestaande uit Studio Van Helvoirt en Équipe.

Om de eerste ideeën boven tafel te krijgen is op 19 juni 2013 een ‘snelkookpansessie’ georganiseerd. In deze bijeenkomst zijn de deelnemers gevraagd hun ervaringen, ideeën en wensen vanuit het dagelijks gebruik en de eigen inzichten te delen, zodat de kennis van het terrein en het gebruik vanuit verschillende vakdisciplines bijeen gebracht kon worden. Tijdens deze sessie is interactief gewerkt aan het vergaren van zoveel waardevolle informatie en consensus. Zo werd voor het gehele Groenteam+ duidelijk zijn wat de wensen, eisen, mogelijkheden en denkrichtingen waren. Voor deze sessie werd speciaal een kaartspel gemaakt.

Slide background
Slide background
Slide background

 

In dat spel is het hoofdthema ‘Lief’ vertaald naar beleving. Voor deze thema’s zijn totaal 90 beelden op kaartjes gezet die het Groenteam+ via scenario’s en discussies uitgezet hebben op de plattegrond van het ziekenhuis. Er werd daarbij gedacht in 4 pijlers:
1. programma gerelateerd: gastvrijheid, zorg,
2. patiënt gerelateerd: zingeving, voeding, cure & care, “healing environment”,
3. facilitair: infrastructuur en beheer,
4. taakstellend: ambitieniveau en budget.

Vervolgens zijn deze gegevens verzameld en verwerkt in een analysekaart van de buitenruimte, welke op haar beurt weer de basis is geweest tot een ontwerpvisie  voor de buitenruimte van het ziekenhuis. Daarbij is alle onbebouwde ruimte meegenomen, dus niet alleen de tuinen maar ook het parkeerterrein, de patio’s en zelfs
de daken waar de verpleegkamers op uitkijken. Én voor al deze gebieden is ook de relatie tussen binnenruimtes en buitenruimtes mee in overweging genomen. Samen vormt het een structuurplan voor de buitenruimte. Hiermee is de toekomstvisie voor het ziekenhuis in beeld gebracht. Er is zelfs een doorkijk gemaakt naar toekomstige ontwikkelingen aan de Kempenbaan. Samenhang, relaties en hoofdlijnen zijn daarbij de steekwoorden waarmee gewaarborgd is dat Lief en Trots op alle vlakken tot uitdrukking komen in toekomstige ontwerpen en aanleg. Op basis van het structuurplan is verder doorgewerkt aan de beeldvorming van het ziekenhuisterrein. Het beoogde eindresultaat is vastgelegd in een plankaart voor het schetsontwerp.

Het ontwerpteam heeft een toolkit ontwikkeld om de essentie vast te kunnen houden van wat met het Groenteam+ in het voortraject gezamenlijk is bereikt.
Deze toolkit wordt gehanteerd als een gereedschapskist, op het moment dat er plannen zijn om te
gaan sleutelen, ergens aan het terrein. Door met deze toolkit aan het werk te gaan, wordt de verandering automatisch
in het totaalbeeld van het terrein geplaatst. De planmaster kan vervolgens helpen om met een passende uitwerking komen.

Op basis van deze toolkit zijn nu de eerste drie tuinen tot stand gebracht. Rond een van de tuinen is ook een studie gekoppeld, waarbij het effect van het groen bij patiënten op de dialyse-afdeling in kaart gebracht wordt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasperina Venema via 06-52396003.